Alena Erchenko

REU Years: 
2011
Undergraduate school: 
M.V. Lomonosov Moscow State University